Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

 

De elektronische webwinkel van Esterella, Stationsstraat 46/33, 3620 Lanaken (België), Ondernemingsnummer BE 730.241.041, (hierna 'de verkoper') biedt haar klanten de mogelijkheid om juwelen, uurwerken, accessoires, lederwaren, ... online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment van de verkoper en elke aankoop die de klant plaatst via de webshop www.esterella.be.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs

 

Alle vermelde prijzen zijn steeds aangeduid in Euro en inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. De verkoper houd het recht de prijzen te wijzigen, de prijs is geldig op de bestel datum in de webshop.

Alle prijzen zijn exclusief verzending- en leveringskosten. De kosten voor de verzending en levering worden opgegeven in de onderstaande tabel maar kunnen van land tot land verschillen. De kosten voor de verzending en levering worden duidelijk vermeld en opgegeven bij de bestelling vooraleer de bestelling definitief wordt geplaatst. Er kan op dat tijdstip nog van de bestelling worden afgezien.

Artikel 3: Aanbod

 

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

De verkoper is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de verkoper.

De verkoper is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van misbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Artikel 4: Online aankopen

 

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Esterella assortiment online aan te kopen.

Elke klant gebruiker is verantwoordelijk voor de toegang tot zijn/haar account, waaronder de persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Deze toegangssleutels zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Bijgevolg kunnen ze niet worden overgedragen noch worden afgestaan aan derden.

De klant dient alle maatregelen te nemen teneinde te vermijden dat zijn/haar persoonlijk account door derden, in het bijzonder de minderjarigen, zouden kunnen worden gebruikt.

Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden zijn door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moeten invullen, dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moeten verlenen, zoniet wordt de bestelling niet aanvaard. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgdend art.9 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.

De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen met de klantendienst ingeval van onduidelijkheid.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van de verkoper, waarin de Klant een weblink ontvangt om online de factuur te raadplegen. Op de factuur worden ook de transportkosten en de BTW vermeld. Al uw vragen via e-mail worden uiterlijk binnen 48 uur beantwoord.

( Bij uitzondering bij verlof dagen !!, die worden dan ook op de webshop vermeld )

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van de verkoper. Het risico van verlies of beschadiging gaat echter over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de verkoper te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Levering

 

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen.

De levering van het bestelde artikel gebeurt in België ofwel op het door de klant opgegeven adres, ofwel door afhaling in een postkantoor. Levering in andere landen gebeurt ofwel op het door de klant opgegeven adres ofwel in het gekozen postkantoor of postpunt. De gekozen leveringsmogelijkheid / gekozen land beïnvloedt de leveringstermijn.

Wanneer de klant kiest voor verzending naar een adres wordt een e-mail verstuurd op het moment dat de levering wordt meegeven met bpost. Via het daarin vermelde trackingnummer kan de klant de verzending opvolgen via de e-tracker van bpost.

De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van de betaling. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 dag en maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling voor levering in België, en minimaal 2 en maximaal 30 dagen in andere landen.

Elke levering wordt aangekondigd via email. De levering is vergezeld van een leveringsbon, waarop ook de details van de geleverde goederen zijn weergegeven en een retourformulier.

De levering wordt aangeboden aan de Klant. Deze persoon zal gevraagd worden een leveringsbon te ondertekenen. Als niemand het pakket in ontvangst kan nemen op het moment dat het aangeboden wordt, zal door de transporteur een bericht nagelaten worden in de brievenbus. Vanaf de volgende dag kan het pakket afgehaald worden op het postkantoor, tot 14 dagen na de eerste levering.

Alhoewel de verkoper erover waakt dat de bestelling in de kortst mogelijk tijd verwerkt wordt, is de leveringstermijn 30 dagen na betaling, een streeftermijn en puur indicatief. De verkoper kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in de levering van de producten of diensten, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. De verkoper engageert zich echter dat de levering geleverd wordt ten laatste 30 dagen na de besteldatum.

Artikel 7: Herroepingsrecht of retour

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen : De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst via e-mail (webshop@esterella.be) volgens de aangegeven procedure en de goederen in de originele verzenddoos en samen met het retourformulier binnen de 14 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Esterella, 3620 Lanaken (België), Stationsstraat 46/33. Onvoldoende of niet-gefrankeerde leveringen worden niet geaccepteerd.

Het teruggestuurde product moet teruggestuurd worden in nieuwe toestand (artikel inclusief met barcode sticker en verzegelingstag ), in zijn oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en vergezeld van de factuur en van een volledig ingevuld retour document. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Zullen in geen geval worden teruggenomen: - gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen - artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd - artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt - artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden- artikelen zonder barcodesticker of etiket of waarbij de verzegelingstag gebroken is.

Bij het verlies/verloren gaan van het verzonden pakket, ligt de last van bewijsvoering bij de klant. Deze moet kunnen aantonen dat het werd verstuurd naar de verkoper op aan gegeven adres.

Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald via terugstorting op de rekening/kaart die gebruikt is voor de betaling (excl. de Verzendingskosten, deze worden niet terug betaald). De terugbetaling zal gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van de retour door de verkoper, op voorwaarde dat alle vereisten zoals hierboven beschreven strikt is voldaan. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag van het aangekochte artikel. Aan de retour zijn naast de verzendingskosten geen andere kosten noch enige vergoeding verbonden.

Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden en zal teruggestuurd worden naar de afzender.

Onterechte retours of retours die niet aanvaard kunnen worden wegens één van de bovenstaande voorwaarden zullen teruggestuurd worden nadat een forfait van €20 (onderzoek administratie)betaalt is. Deze €20 zal de klant eerst moeten storten voordat het pakket terug retour gestuurd wordt. Zolang hier niet aan voldaan wordt zal het artikel in bewaring genomen worden.

Artikel 7b: Geen retours op Outlet

 

Artikelen in promotie zijn stockmodellen die aan verminderde prijs worden verkocht , dit gaat dikwijls om uitloopmodellen of laatste stuks. Indien U een model die in promotie staat wilt bijbestellen of in een andere maat wenst (en dit nog mogelijk is) dan geldt de afprijzing niet op het bijbestelde artikel. Dus afprijzing is enkel van toepassing op stockmodellen.

Artikelen in promotie komen ook niet in aanmerking voor ruil of creditering.

Artikelen die op aanvraag van de klant moeten gegraveerd worden, worden niet geruild of terug genomen.

Koopjes worden niet omgeruild. ( Dit zijn artikelen die sterk verminderd zijn van prijs )

Artikelen die speciaal besteld worden voor de klant dus een ring op maat of een artikel die speciaal besteld wordt die wij niet op voorraad hebben en die door de klant specifiek besteld wordt komen niet in aanmerking voor retour of terugbetaling.

Artikel 8: Sancties voor niet-betaling

 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover de verkoper beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt de verkoper zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 9: Klachten

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 10: Privacy

 

Ons privacystatement.

Je krijgt van ons onze geüpdate privacyverklaring,

De nieuwe Privacy Policy van Esterella Jewellery, Watches & Leathergoods:

Hier vertellen we je alles over wat we met je gegevens gaan doen wanneer je met ons samenwerkt. Deze update komt er naar aanleiding van de nieuwe GDPR wetgeving.

Esterella Jewellery & Watches Updated Privacy Policy Aangepast op 24-5-2018

Jouw privacy is belangrijk voor ons.

Wanneer jij beroep op ons doet en ons jouw gegevens overmaakt, deel jij ons immers persoonsgegevens mee. Je moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met jouw gegevens. In deze privacyverklaring leest jij hoe we dit doen.

De Privacyverklaring is eveneens van toepassing op de website www.esterellla.be beheerd door Thijs Lucien, Stationsstraat 58/13 in Lanaken en met ondernemingsnummer 0730 241 041 (hierna “Esterella Jewellery, Watches & Leathergoods ” of “wij”).

Door het gebruik van onze diensten en onze website, aanvaard jij onvoorwaardelijk deze privacyverklaring. Wij kunnen op elk moment het privacy beleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen op esterella.be

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen enkel persoonsgegevens wanneer jij beslist om identificatiegegevens aan ons, al dan niet via de website, mee te delen:

• We verzamelen naam en contactgegevens: je adres en je mailadres.

• Als je klant bij ons gaat worden verzamelen we ook alle administratieve gegevens van je bedrijf. (Naam, Adres en Ondernemingsnummer).

• Verder verzamelen we de inhoud van elke communicatie zolang dit nodig is om je onze diensten te verlenen.

Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die jij ons meedeelt

• Voor de totstandkoming en uitvoering van een met jouw gesloten overeenkomst

• Om je te informeren over onze dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen in de sector, om je (nieuws)berichten en promotionele berichten te verzenden

• Om onze werking en service te evalueren

• Om jouw vragen te beantwoorden en met je te communiceren

Mogen we dat zo maar?

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op jouw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

We delen jouw persoonsgegevens enkel met derden met jouw expliciete toestemming en indien het nodig is om je onze diensten te verlenen of als het wettelijk verplicht is.

We kunnen jouw persoonsgegevens wel delen met verbonden ondernemingen of met derde partijen die voor onze rekening gegevensverwerking doen. (bv: Onze boekhouder)

Wanneer deze dienstverrichters, voor onze rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze privacyverklaring.

We gaan niet met je data de boer op.

Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden noch geven wij deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in deze privacyverklaring of zoals je ten tijde van de verzameling werd meegedeeld.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens wel bekend maken:

• wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht,

• in kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.

Moesten we ooit alles verkopen of overdragen dan …

Behouden we ons het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval wij een deel of het geheel van onze onderneming of van ons vermogen zouden verkopen.

Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die overeenstemt met deze privacyverklaring

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om je onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

De gegevens worden verwijderd 7 jaar na de beëindiging van elke samenwerking of na het laatste contact tussen ons, behalve in geval van een lopend geschil.

 

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt heus wel een vinger in de pap te brokken als het gaat om jouw informatie, kijk maar:

Je hebt recht op toegang en verbetering

Het recht op toegang en verbetering kan je, in overeenstemming met de Belgische Privacywet, te allen tijde uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden naar Thijs Lucien, Stationsstraat 58/13 3620 Lanaken

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die jij ons gegeven hebt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen, al dan niet met de bedoeling de gegevens over te dragen aan een andere partij.

Recht om gegevens te wissen

Je kunt op gelijk welk moment en in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, jouw recht om gegevens te wissen uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden naar Thijs Lucien, Stationsstraat 58/13 3620 Lanaken

Naar aanleiding van dergelijk verzoek zullen wij geen verder gebruik maken van jouw persoonsgegevens en zullen wij deze persoonsgegevens enkel nog bewaren voor zover en in de mate dat dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Recht op verzet en klachten

Wanneer jij wenst dat wij jouw gegevens niet langer verwerken, kan jij jouw toestemming te allen tijde – geheel of gedeeltelijk - intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen. Dit kan door een verzoek te verzenden naar Thijs Lucien, Stationsstraat 58/13 3620 Lanaken

Wanneer jij een vraag of klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan jij deze richten aan lucien@esterella.be Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten.

Wanneer jij op een bepaald moment vindt dat een van je rechten niet werden gerespecteerd, kunt je daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Privacycommissie (zie: https://www.privacycommission.be).

Zijn jouw gegevens veilig bij ons?

Bij Esterella Jewellery & Watches nemen we dataveiligheid HEEL ernstig. We willen het vertrouwen waardig zijn dat je in ons gesteld hebt en springen zeker niet lichtzinnig om met je data.

Wij hebben de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om jouw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen.

• Een sterk digitaal security beleid met sterke paswoorden, 2-Factor authenticatie, encryptie van gegevens en beveiligde verbindingen.

• Een sterk logisch security beleid met verschillende niveaus: Niet iedereen in onze organisatie mag zomaar overal bij, alles is op een “Need to know basis”.

• Goeie partners: We gaan zeker niet in zee met prutsers en kiezen enkel voor externe partners en cloud partijen voor de opslag en verwerking van je data wanneer ze in de EU liggen en/of voldoen aan de GDPR wetgeving.

Contact opnemen

Indien je verdere vragen heeft over deze privacy verklaring, jouw rechten wenst uit te oefenen, of de door jouw verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer ons dan hier:

E-mail: lucien@esterella.be

 

Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

 

 

Nieuwsbrief niet leuk meer? Uitschrijven mag altijd.

Als je onze nieuwsbrief liever niet meer wil krijgen dan kan je jezelf altijd uitschrijven. De link hiervoor staat onderaan elke nieuwsbrief.

 

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

 

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door de verkoper om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Esterella webshop Klantendienst

 

De Esterella webshop klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)89 71 37 10 , via e-mail op lucien@esterella.be of per post op het volgende adres Esterella webshop, Stationsstraat 46/33, 3620 Lanaken.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

De verkoper kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

 

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de zetels van het arrondissement Tongeren bevoegd.

Artikel 16: Garantie

 

a. Wettelijke garantie voor consumenten Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk aangekocht artikel is onderworpen aan deze wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. b. Algemeen Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst van de verkoper waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan de verkoper. Elk gebrek dient binnen de 48 uur na ontvangst schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres: Esterella, Stationsstraat 46/3, 3620 Lanaken (België) of via een mail naar webshop@esterella.be.

Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De garantie is niet overdraagbaar. Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

Artikel 17: Intellectuele eigendom

 

De website www.esterella.be werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

Alle onderdelen van de website van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd.

Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x